Wijziging standaard risicoprofiel

Begin mei wijzigen wij het standaard risicoprofiel van defensief naar neutraal. De belangrijkste reden hiervoor is dat we door de situatie op de financiële markten, waaronder de lage rentestand, een beter pensioenresultaat verwachten met het neutrale profiel.

Hieronder hebben wij voor u een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet.

Wat is LifeCycle Beleggen?
Bij LifeCycle Beleggen is de beleggingsaanpak voor de pensioenopbouw gekoppeld aan de verschillende levensfases (‘life cycle’). Op jonge leeftijd kunt u nog relatief veel risico nemen. Is de waardeontwikkeling van de beleggingen negatief, bijvoorbeeld door koersdalingen op de aandelenmarkt, dan is er nog tijd om de verliezen goed te maken. Naarmate uw pensioenleeftijd nadert, is er steeds minder tijd beschikbaar om schokken op de financiële markt te compenseren. In deze latere fase wordt er bij LifeCycle Beleggen meer nadruk gelegd op relatief veilige beleggingen en worden risico’s zo goed mogelijk afgedekt.

Kan ik bij LifeCycle beleggen zelf kiezen hoe veilig of hoe risicovol ik wil beleggen?
Bij LifeCycle heeft u in zekere mate heeft u invloed op de mate van beleggingsrisico. LifeCycle beleggen kent drie varianten:

  • LifeCycle Beleggen Defensief
  • LifeCycle Beleggen Neutraal
  • LifeCycle Beleggen Offensief

Op basis van uw persoonlijke risicoprofiel belegt u in een van deze drie varianten. Uw risicoprofiel stellen wij vast aan de hand van een aantal vragen waarbij onder andere uw risicohouding, persoonlijke financiële situatie en ervaring met beleggen aan bod komen. Heeft u de vragen nooit beantwoord? Dan belegt u in het standaard risicoprofiel: LifeCycle Beleggen Defensief. Deze standaard wordt nu gewijzigd in LifeCycle Beleggen Neutraal.

Wat betekent deze wijziging voor mij?
Deze wijziging betekent dat als u het standaard risicoprofiel heeft, wij uw beleggingen aanpassen op het eerstvolgende bijsturingsmoment (de zogenaamde ‘rebalance’), dat staat gepland voor medio mei 2017. U gaat vanaf dat moment beleggen volgens het neutrale risicoprofiel. Na de wijziging loopt u meer beleggingsrisico. Daar staat tegenover dat uw verwachte pensioen hoger wordt. U zit in de standaard LifeCycle als u niet eerder zelf uw risicoprofiel hebt bepaald.

Ik heb in het verleden zelf mijn risicoprofiel bepaald, wijzigt deze nu?
Nee, wij passen uw risicoprofiel niet aan als u zelf uw risicoprofiel heeft bepaald. Ook niet wanneer uw risicoprofiel afwijkt van de nieuwe standaard. Wij raden u wel aan de uw risicoprofiel periodiek opnieuw te bepalen, zodat uw beleggingen blijven aansluiten op uw persoonlijke situatie.

Wanneer wordt het standaard risicoprofiel aangepast?
Bij het eerstvolgende bijsturingsmoment (de zogenaamde ‘rebalance’) wordt het standaard risicoprofiel omgezet naar Neutraal. Dit staat gepland voor medio begin 2017.

Heb ik een keuze als ik niet wil dat mijn risicoprofiel wordt aangepast?
Ja, u heeft een keuze om anders te beleggen dan volgens het standaard risicoprofiel. Wij beleggen graag op een manier die aansluit op uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke risicoprofiel. U kunt uw risicoprofiel bepalen door een vragenlijst in te vullen. Op basis van uw antwoorden plaatsen wij u in één van de drie risicoprofielen: defensief, neutraal of offensief. Heeft u de vragenlijst ingevuld, dan kennen wij uw persoonlijke risicoprofiel en is het standaard risicoprofiel niet meer op u van toepassing.

Waarom passen jullie de standaard LifeCycle aan naar neutraal?
De reden dat we de standaard LifeCycle aanpassen van defensief naar neutraal is dat we de neutrale LifeCycle in deze tijd passender vinden. Gegeven de huidige lage rente voorzien wij een beter pensioenresultaat voor u met risicoprofiel neutraal.

Betekent de aanpassing van de standaard LifeCycle naar neutraal dat ik vlak voor mijn pensioendatum meer risico ga lopen?
Nee, de aanpassing van de standaard betekent niet dat u vlak voor uw pensioendatum meer risico loopt. Wij vinden een verhoging van het risico onwenselijk als u vlak voor uw pensioendatum zit. Als u ouder bent dan 60 jaar, dan heeft de wijziging niet of nauwelijks effect op uw beleggingen.

Wat is het belangrijkste verschil tussen defensief en neutraal?
Het belangrijkste verschil tussen defensief en neutraal is dat met een defensief risicoprofiel meer wordt belegd in obligaties dan bij een neutraal risicoprofiel (meer aandelen). Het verschil tussen defensief en neutraal wordt kleiner, naarmate de beleggingshorizon (tijd tot de pensioendatum) korter wordt.

Zijn de kosten van de LifeCycle met het neutrale risicoprofiel hoger dan die van de defensieve?
De kosten van de neutrale LifeCycle zijn iets hoger dan die van de defensieve. Bij het neutrale risicoprofiel wordt gemiddeld meer in aandelen belegd dan in obligaties. Het verschil in fondskosten bedraagt niet meer dan 0,02% van het kapitaal, gemiddeld over de beleggingshorizon. Tegenover de iets hogere kosten verwachten wij een hoger aan te kopen (aan te kopen) pensioen voor de neutrale LifeCycle.

Worden er kosten gerekend voor de omzetting?
Ja, er wordt een in- en uitstapvergoeding gerekend, zoals dat bij elke transactie gebeurt. We rekenen echter geen aan- en verkoopkosten bij de omzetting. Het verwachte aan te kopen pensioen voor de neutrale LifeCycle ligt hoger dan voor de defensieve; ook wanneer rekening wordt gehouden met deze kosten.

Hoe verhouden de rendementen van LifeCycles zich tot elkaar?
Wij verwachten dat het aan te kopen pensioen van de neutrale LifeCycle hoger ligt dan voor de defensieve LifeCycle, omdat meer in aandelen en minder in obligaties wordt belegd. In termen van het aan te kopen pensioen betekent dit dat u, onder normale omstandigheden, naar verwachting een 3% hoger pensioen krijgt. In een ‘slecht weer’ scenario geeft de neutrale LifeCycle naar verwachting 0,5% minder pensioen dan de defensieve.

Meer informatie
Wij hopen u met bovenstaande voldoende informatie te hebben gegeven over de komende wijziging. Heeft u nog andere vragen? U kunt ons Klantcontactteam bereiken op 088 663 03 03. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar info@essentiepensioen.nl. Wij helpen u graag.